เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 20. สัญโญชนทุกะเป็นต้น 1. เหตุทุกะ
[83] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ..
(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ ไม่มีวิบาก)
... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ
... (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 5 วาระ ไม่มีวิบาก)
[84] ... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่ง
เป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของ
อาสวะซึ่งเป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ)
... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่ง
ไม่เป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของ
อาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ... (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)

20. สัญโญชนทุกะเป็นต้น 1. เหตุทุกะ
[85] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันถะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ

เหตุปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :834 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 55. มหันตรทุกะ 1. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาาระ (ย่อ)

... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอฆะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาาระ (ย่อ)

... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัย
ละ 1 วาระ ย่อ)

55. มหันตรทุกะ 1. เหตุทุกะ
[86] ... อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัย
ละ 1 วาระ)
... อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ ... (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 1 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

[87] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ
1 วาระ ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :835 }