เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 7. จูฬันตรทุกะ 1. เหตุทุกะ
[73] สภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง
ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
สภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่ง
ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[74] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็น
เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

[75] สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่ง
เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็น
เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่
เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบ
ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อัญญมัญญปัจจัย มี 6 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

[76] สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็น
เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :830 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 7. จูฬันตรทุกะ 1. เหตุทุกะ
สภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อัญญมัญญปัจจัย มี 6 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 1 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

[77] สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่ง
เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็น
เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ)
สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็น
เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งไม่เป็น
เหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็น
โลกุตตระซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)

[78] ... อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัย
ละ 9 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :831 }