เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 1. เหตุทุกะ
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย
เหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อัญญมัญญปัจจัย มี 6 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

4. เหตุสเหตุกทุกะ 1. เหตุทุกะ
[69] สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ
และมีเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่
เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 1. เหตุทุกะ
[70] สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม
ที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมี
ปัจจัยละ 1 วาระ)
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมี
ปัจจัยละ 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :828 }