เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 1. เหตุทุกะ 67. อุปาทินนทุกะ
1. เหตุทุกะ 65. อัชฌัตติกทุกะ
[55] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น
เหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ ทุกปัจจัย
พึงขยายให้พิสดาร)
สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็น
ภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 9 วาระ ทุกปัจจัยพึง
ขยายให้พิสดาร)

1. เหตุทุกะ 66. อุปาทาทุกะ
[56] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ
ซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

(ย่อ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)

1. เหตุทุกะ 67. อุปาทินนทุกะ
[57] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

(ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :823 }