เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 1. เหตุทุกะ 18. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

เหตุปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ

(ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
[41] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

เหตุปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ

(ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)

1. เหตุทุกะ 18. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[42] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

(ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย(ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

(ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
เหตุทุกะและอาสวโคจฉกะ จบ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :817 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 1. เหตุทุกะ 54. สารัมมณทุกะ
1. เหตุทุกะ
19 - 53. สัญโญชนทุกะเป็นต้น
[43] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นสังโยชน์ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นคันถะ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโอฆะ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโยคะ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นนิวรณ์ ฯลฯ
สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็น
ปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

(พึงขยายโคจฉกะให้พิสดารทุกปัจจัย)
เหตุทุกะและปรามาสโคจฉกะ จบ

1. เหตุทุกะ 54. สารัมมณทุกะ
[44] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้
อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้
อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็น
เหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :818 }