เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 1. เหตุทุกะ 2. เหตุสัมปยุตตทุกะ
1. เหตุทุกะ 2. เหตุสัมปยุตตทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[12] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่ง
สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุต
ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่
เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (3)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่ง
สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็น
เหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

[13] เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

[14] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)
[15] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ
ซึ่งวิปปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :806 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 1. เหตุทุกะ 3. เหตุสเหตุกทุกะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่ง
วิปปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็น
เหตุซึ่งวิปปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)
[16] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปปยุตจากเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็น
เหตุซึ่งวิปปยุตจากเหตุโดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 4 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวารในกุสลติกะ)

1. เหตุทุกะ 3. เหตุสเหตุกทุกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[17] สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่ง
เป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ
ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :807 }