เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกติกปัฏฐาน] 8. ทัสสนติกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย
อุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ
และที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 10 วาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
[101] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่
สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย
สุขซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต
ด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย
ปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 10 วาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)

8. ทัสสนติกะ 1. กุสลติกะ
1. ปฏิจจวาร - เหตุปัจจัย
[102] สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3
ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค
เบื้องบน 3 ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[103] สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลอาศัย
สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :787 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกติกปัฏฐาน] 9. ทัสสนเหตุติกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรม
ที่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
[104] สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3
ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค
เบื้องบน 3 ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

9. ทัสสนเหตุติกะ 1. กุสลติกะ
1. ปฏิจจวาร - เหตุปัจจัย
[105] สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค
เบื้องบน 3 ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติ-
มรรคและมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัย
ละ 1 วาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
[106] สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศล
อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นอกุศลอาศัย
สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 6 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 10 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 10 วาระ

(ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :788 }