เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกติกปัฏฐาน] 7. ปีติติกะ 1. กุสลติกะ
[98] สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มี
ทั้งวิตกและวิจารซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 37 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 21 วาระ ฯลฯ
อัญญมัญญปัจจัย มี 28 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 11 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 11 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 37 วาระ ย่อ

7. ปีติติกะ 1. กุสลติกะ
1. ปฏิจจวาร - เหตุปัจจัย
[99] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต
ด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่ง
เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย
อุเบกขาซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและ
ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 10 วาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร)
[100] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต
ด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่ง
เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :786 }