เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 18. อตีตติกะ 100. สรณทุกะ

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

18. อตีตติกะ 100. สรณทุกะ
7. ปัญหาวาร - เหตุปัจจัย
[122] สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

[123] สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
กัมมปัจจัย มี 2 วาระ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :734 }