เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 17. อุปปันนติกะ 100. สรณทุกะ

อาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ
กัมมปัจจัย มี 17 วาระ
อาหารปัจจัย มี 17 วาระ ฯลฯ
สัมปยุตตปัจจัย มี 17 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 17 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

17. อุปปันนติกะ 100. สรณทุกะ
7. ปัญหาวาร
เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[120] สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 2 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 1 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 1 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 1 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 2 วาระ
กัมมปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
สัมปยุตตปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

[121] สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาว-
ธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :733 }