เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 87. สวิตักกทุกะ

สหชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 3 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 3 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 5 วาระ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
สัมปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

อวิตักกบท - เหตุปัจจัย
[16] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มี
วิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 7 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อวิคตปัจจัย มี 7 วาระ

(ย่อ สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร)
[17] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศล
ซึ่งไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต
ซึ่งไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :691 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 88. สวิจารทุกะ

[18] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 7 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 2 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 10 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 4 วาระ
ฌานปัจจัย มี 5 วาระ
มัคคปัจจัย มี 5 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 10 วาระ

(ย่อ พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

1. กุสลติกะ 88. สวิจารทุกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[19] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจาร
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (เหมือนกับกุสลติกะและสวิตักกทุกะ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :692 }