เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 87. สวิตักกทุกะ
1. กุสลติกะ 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[10] สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[11] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3
อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ให้พิสดาร)

1. กุสลติกะ 87. สวิตักกทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[12] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตก
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :689 }