เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 66. อัชฌัตติกทุกะ

วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 1 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
วิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อธิปติปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
สมนันตรปัจจัย มี 7 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 1 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 1 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ

(ย่อ พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)
[21] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล
ซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

(ย่อ สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารเหมือนกับปฏิจจวาร)
[22] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 7 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 13 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :668 }