เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 55. สารัมมณทุกะ

นิสสยปัจจัย มี 2 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
กัมมปัจจัย มี 3 วาระ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
สัมปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)
กุสลติกะและอาสวโคจฉกะ จบ

1. กุสลติกะ
20 - 54. สัญโญชนทุกะเป็นต้น
[34] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสังโยชน์ ... อาศัยสภาวธรรมที่
เป็นอกุศลซึ่งเป็นคันถะ ... เป็นโอฆะ ... เป็นโยคะ ... เป็นนิวรณ์ ...
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็น
ปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (เหมือนกับอาสวโคจฉกะ) ทิฏฐิอาศัยทิฏฐิเกิดขึ้น
ไม่ได้
กุสลติกะและหกโคจฉกะ จบ

1. กุสลติกะ 55. สารัมมณทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย
[1] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้
อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :659 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 55. สารัมมณทุกะ
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้
อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต
ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[2] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ

(ย่อ สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารเหมือนกับปฏิจจวาร)

เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[3] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
กุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศล
ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่ง
รับรู้อารมณ์ได้โดยอารัมมณปัจจัย (ย่อ)

[4] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 7 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 3 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :660 }