เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล
และที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล
และที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[16] เหตุปัจจัย มี 7 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร)
[17] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นกุศลซึ่งวิปปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[18] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 7 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 2 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 10 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 3 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :651 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 17. อาสวสาสวทุกะ

อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 4 วาระ
ฌานปัจจัย มี 4 วาระ
มัคคปัจจัย มี 4 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 10 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

1. กุสลติกะ 17. อาสวสาสวทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[19] สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
(ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวาร (ปัญหาวาร) ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[20] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัย
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
มี 3 วาระ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :652 }