เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ

[254] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
นอธิปติปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารเหมือนกับปฏิจจวาร)

เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[255] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
กุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศล
ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

[256] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 7 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 5 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :613 }