เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 1. กุสลติกะ 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ

กัมมปัจจัย มี 1 วาระ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 1 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
ฌานปัจจัย มี 1 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 1 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 4 วาระ ย่อ
นเหตุปัจจัย มี 5 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 5 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 4 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

1. กุสลติกะ 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[253] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล
ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่ง
สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต
ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :612 }