เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 20. อัชฌัตตติกะ 1. เหตุทุกะ
[225] สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
ภายในตนซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอก
ตนซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายใน
ตนซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอก
ตนซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัย (1) (ย่อ)

[226] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 2 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 2 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 2 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 2 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 2 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 4 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 4 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวารในกุสลติกะ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :596 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 20. อัชฌัตตติกะ 1. เหตุทุกะ
นเหตุบท 1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[227] สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็น
ภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอก
ตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[228] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 2 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร เหมือนกับปฏิจจวาร)

อารัมมณปัจจัย
[229] สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอก
ตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (2)
สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
ภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายใน
ตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (2) (ย่อ)

[230] อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :597 }