เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 17. อุปปันนติกะ 1. เหตุทุกะ
สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่
เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้น
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (1)
[208] สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจั ยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่ง
ไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่
เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้น
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็น
เหตุโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย
เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย
สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่
เป็นเหตุโดยอุปนิสสยปัจจัย
สภาวธรรมที่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้น
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสสยปัจจัย (ย่อ)

[209] อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 1 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 1 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 1 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :587 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 18. อตีตติกะ 1. เหตุทุกะ

นเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)


นเหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

18. อตีตติกะ 1. เหตุทุกะ
7. ปัญหาวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[210] สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
ปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นอดีตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็น
เหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นอนาคตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่ง
เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (2) (ย่อ)

[211] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 1 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 1 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 1 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 1 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :588 }