เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 13. ปริตตารัมมณติกะ 1. เหตุทุกะ
สภาวธรรมที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มี
ปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (2)
สภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (3)
สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะ
เป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย (ย่อ)

[173] อารัมมณปัจจัย มี 7 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 7 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 3 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 3 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 5 วาระ
กัมมปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
สัมปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 9 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :564 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 14. หีนติกะ 1. เหตุทุกะ

นเหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

14. หีนติกะ 1. เหตุทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[174] สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปัจจัย
สภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (3) (ย่อ)

[175] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
นอธิปติปัจจัย มี 3 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 3 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :565 }