เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 12. ปริตตติกะ 1. เหตุทุกะ

อัญญมัญญปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
วิคตปัจจัย มี 5 วาระ
อวิคตปัจจัย มี 13 วาระ (ย่อ)

ปัจจนียะ - นเหตุปัจจัย
[164] สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะ
ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 5 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 10 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 12 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 13 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 13 วาระ
นกัมมปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 9 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ
นอินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
นฌานปัจจัย มี 1 วาระ
นมัคคปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :558 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 12. ปริตตติกะ 1. เหตุทุกะ
7. ปัญหาวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[165] สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
ปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะ
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (2)
สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะ
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะ
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (2)
สภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อัปปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะ
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหัคคตะ
ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย (3)
สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่ง
ไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย (ย่อ)

[166] อารัมมณปัจจัย มี 7 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 7 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 11 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 7 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 13 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :559 }