เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 1. เหตุทุกะ
ปัจจนียะ - นเหตุปัจจัย
[128] สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและ
มรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย (1)
(ย่อ)

[129] นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 5 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 3 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ
นอินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
นฌานปัจจัย มี 1 วาระ
นมัคคปัจจัย มี 1 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)

อารัมมณปัจจัย
[130] สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุ
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุ
โดยอารัมมณปัจจัยมี 2 วาระ
สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุ
โดยอารัมมณปัจจัยมี 3 วาระ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :536 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 10. อาจยคามิติกะ 1. เหตุทุกะ
สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3
ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค
และมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

[131] อารัมมณปัจจัย มี 8 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 10 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 8 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 13 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 14 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 14 วาระ (ย่อ)


นเหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มี 8 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 8 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

10. อาจยคามิติกะ 1. เหตุทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[132] สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม
ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้
ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม
ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :537 }