เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 1. เหตุทุกะ
ปัจจนียะ - นเหตุปัจจัย
[128] สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและ
มรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย (1)
(ย่อ)

[129] นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 5 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 3 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ
นอินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
นฌานปัจจัย มี 1 วาระ
นมัคคปัจจัย มี 1 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)

อารัมมณปัจจัย
[130] สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุ
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุ
โดยอารัมมณปัจจัยมี 2 วาระ
สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งไม่เป็นเหตุ
โดยอารัมมณปัจจัยมี 3 วาระ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :536 }