เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 1. เหตุทุกะ

วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อาหารปัจจัย มี 7 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 7 วาระ
ฌานปัจจัย มี 7 วาระ
มัคคปัจจัย มี 7 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 13 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 14 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 14 วาระ (ย่อ)


นเหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มี 8 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 8 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ
1. เหตุทุกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[124] สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ
อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นเหตุอาศัย
สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :533 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ 1. เหตุทุกะ
สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน 3
ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและ
มรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)


[125] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
นอธิปติปัจจัย มี 3 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)
[126] สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุโดย
เหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 8 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 6 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 5 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 5 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 3 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 3 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 8 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 1 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :534 }