เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 7. ปีติติกะ 1. เหตุทุกะ

ฌานปัจจัย มี 21 วาระ
มัคคปัจจัย มี 16 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 11 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 30 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 35 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 35 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 35 วาระ (ย่อ)


นเหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มี 21 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 21 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ)

7. ปีติติกะ 1. เหตุทุกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[102] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต
ด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่ง
เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วย
อุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและ
ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :519 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกทุกปัฏฐาน] 7. ปีติติกะ 1. เหตุทุกะ

[103] เหตุปัจจัย มี 10 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 10 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 10 วาระ (ย่อ)
นอธิปติปัจจัย มี 10 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 10 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 10 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 10 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 10 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 10 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร)

7. ปัญหาวาร - ปัจจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น
[104] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย
สุขซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคต
ด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
[105] สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย
สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วย
สุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :520 }