เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 95. อรูปาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร
และที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[82] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 4 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 2 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 2 วาระ
นกัมมปัจจัย มี 2 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 5 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 3 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[83] สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่
เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[84] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ

(บทที่มีอรูปาวจรเป็นมูล มี 2 วาระ บทที่ไม่เป็นอรูปาวจร มี 1 วาระ)

อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ

(บทที่มีอรูปาวจรเป็นมูล มี 3 วาระ บทที่ไม่เป็นอรูปาวจรมี 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :428 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 96. ปริยาปันนทุกะ 1. กุสลติกะ

อนันตรปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 5 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 2 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 7 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 2 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
วิปากปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
สัมปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
อัตถิปัจจัย มี 7 วาระ
นัตถิปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)

96. ปริยาปันนทุกะ 1. กุสลติกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[85] สภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่นับเนื่อง
ในวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่อง
ในวัฏฏทุกข์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :429 }