เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 95. อรูปาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร
และที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[82] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 4 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 2 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 2 วาระ
นกัมมปัจจัย มี 2 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 5 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 3 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[83] สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่
เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[84] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ

(บทที่มีอรูปาวจรเป็นมูล มี 2 วาระ บทที่ไม่เป็นอรูปาวจร มี 1 วาระ)

อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ

(บทที่มีอรูปาวจรเป็นมูล มี 3 วาระ บทที่ไม่เป็นอรูปาวจรมี 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :428 }