เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 95. อรูปาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ

นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นอาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[79] สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
อรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็น
อรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[80] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 2 วาระ
นัตถิปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

[81] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่
เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 1 วาระ (ทุกปัจจัยมี
ปัจจัยละ 1 วาระ ย่อ)
สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร
ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น
อรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :427 }