เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 94. รูปาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ

อัญญมัญญปัจจัย มี 6 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 7 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 2 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
วิปากปัจจัย มี 4 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
สัมปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
อัตถิปัจจัย มี 7 วาระ
นัตถิปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)

94. รูปาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย
[71] สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจร
ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่ง
เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[72] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :424 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 94. รูปาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ

นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 1 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 1 วาร ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 1 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[73] สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
รูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็น
รูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[74] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ

(บทที่เป็นรูปาวจรมี 1 วาระ เป็นสหชาตาธิปติเท่านั้น บทที่ไม่เป็นรูปาวจร
มี 2 วาระ)

อนันตรปัจจัย มี 3 วาระ

(บทที่เป็นรูปาวจร มี 1 วาระ บทที่ไม่เป็นรูปาวจร มี 2 วาระ)

สมนันตรปัจจัย มี 3 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อัตถิปัจจัย มี 2 วาระ
นัตถิปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

[75] สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น
รูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :425 }