เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 93. กามาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ

นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 2 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 5 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ
นอินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
นฌานปัจจัย มี 1 วาระ
นมัคคปัจจัย มี 1 วาระ
นสัมปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
โนนัตถิปัจจัย มี 3 วาระ
โนวิคตปัจจัย มี 3 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[69] สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่
เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

[70] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ

(บทที่เป็นกามาวจร มี 1 วาระ บทที่ไม่เป็นกามาวจร มี 3 วาระ
เฉพาะบทที่เป็นกามาวจรเป็นสหชาตาธิปติ)

อนันตรปัจจัย มี 4 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 4 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 7 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :423 }