เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 93. กามาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ
93. กามาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย
[62] สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจร
ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจร
ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[63] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ)

อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)
นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[64] สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
กามาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็น
กามาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[65] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ

(บทที่เป็นกามาวจร มี 1 วาระ บทที่ไม่เป็นกามาวจร มี 2 วาระ)

อนันตรปัจจัย มี 3 วาระ

(บทที่เป็นกามาวจร มี 2 วาระ บทที่ไม่เป็นกามาวจรมี 1 วาระ) ฯลฯ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :421 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 93. กามาวจรทุกะ 1. กุสลติกะ

สหชาตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 3 วาระ
กัมมปัจจัย มี 2 วาระ
อาหารปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นัตถิปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

[66] สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจร
ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[67] สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็น
กามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น
กามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจร
และที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

[68] เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อัญญมัญญปัจจัย มี 6 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :422 }