เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 89. สัปปีติกทุกะ 1. กุสลติกะ

นเหตุปัจจัย มี 9 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 9 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 9 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ
นกัมมปัจจัย มี 4 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 9 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ
นอินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
นฌานปัจจัย มี 1 วาระ
นมัคคปัจจัย มี 9 วาระ
นสัมปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 6 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 9 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[53] สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่ง
เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

[54] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 9 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 9 วาระ)

อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :418 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 90-91. ปีติสหคตทุกะเป็นต้น 1. กุสลติกะ

กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
วิปากปัจจัย มี 9 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 4 วาระ
ฌานปัจจัย มี 9 วาระ
มัคคปัจจัย มี 4 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 6 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ
อัตถิปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

90 - 91. ปีติสหคตทุกะเป็นต้น
1. กุสลติกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[55] ... อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศล ฯลฯ (กุศล อกุศล
และอัพยากฤตเหมือนกับสัปปีติกทุกะ)
[56] ... อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศล ฯลฯ (กุศล อกุสล
และอัพยากฤตเหมือนกับสัปปีติกทุกะ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ฯลฯ
ในปัจจนียะ นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ
ในปัจจนียะ นเหตุปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ นฌานปัจจัย มี 6 วาระ พึงเพิ่ม
ปัจจัยที่เหลือ กุสลบทและอกุสลบทในปัญหาวารในปัจจนียะ อินทรียปัจจัยและ
ฌานปัจจัย มี 2 วาระ แต่อัพยากตบทในปัญหาวาร มี 9 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :419 }