เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 89. สัปปีติกทุกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศล
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (3)
สภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (2)
สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศล
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[46] เหตุปัจจัย มี 6 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 6 วาระ) ฯลฯ

อวิคตปัจจัย มี 6 วาระ (ย่อ)
นอธิปติปัจจัย มี 6 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 6 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 4 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 6 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร)
[47] สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็น
กุศลโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศล
โดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลโดย
อารัมมณปัจจัย (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :415 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 89. สัปปีติกทุกะ 1. กุสลติกะ

[48] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 9 วาระ

(เฉพาะสหชาตาธิปติ มี 4 วาระ)

อนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 6 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 4 วาระ
ฌานปัจจัย มี 6 วาระ
มัคคปัจจัย มี 4 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 6 วาระ
อัตถิปัจจัย มี 6 วาระ
นัตถิปัจจัย มี 9 วาระ
วิคตปัจจัย มี 9 วาระ
อวิคตปัจจัย มี 6 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 9 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 4 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวารในกุสลติกะ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :416 }