เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 89. สัปปีติกทุกะ 1. กุสลติกะ

[44] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
วิปากปัจจัย มี 9 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 4 วาระ
ฌานปัจจัย มี 9 วาระ
มัคคปัจจัย มี 4 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 6 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 9 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 4 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวารในกุสลติกะ)

89. สัปปีติกทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย
[45] สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :414 }