เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 87. สวิตักกทุกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น
เพราะนเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็น
อกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[30] นเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 5 วาระ
นกัมมปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ

(ย่อ พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)
[31] สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่ง
เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

[32] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 9 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ
กัมมปัจจัย มี 3 วาระ
อาหารปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
ฌานปัจจัย มี 5 วาระ
มัคคปัจจัย มี 5 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ
อัตถิปัจจัย มี 5 วาระ
นัตถิปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :409 }