เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 68. อุปาทินนทุกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤต
อาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอัน
ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่
จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและอาศัย
มหาภูตรูปเกิดขึ้น (1) (ย่อ)

[101] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
ปุเรชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
กัมมปัจจัย มี 5 วาระ
วิปากปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 5 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 4 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 5 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 5 วาระ
นกัมมปัจจัย มี 1 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 2 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 2 วาระ
นอินทรียปัจจัย มี 2 วาระ
นฌานปัจจัย มี 2 วาระ
นมัคคปัจจัย มี 5 วาระ
นสัมปยุตตปัจจัย มี 4 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :375 }