เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 58. จิตตสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ

นปุเรชาตปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 2 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 5 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ
นอินทรียปัจจัย มี 1 วาระ
นฌานปัจจัย มี 2 วาระ
นมัคคปัจจัย มี 9 วาระ
นสัมปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวารเป็นต้นให้พิสดาร)

เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[35] สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย (1) (ย่อ)

[36] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 7 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 6 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 7 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :350 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 59. จิตตสังสัฏฐทุกะ 1. กุสลติกะ

อุปนิสสยปัจจัย มี 2 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 1 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 1 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
กัมมปัจจัย มี 3 วาระ
วิปากปัจจัย มี 3 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 6 วาระ
ฌานปัจจัย มี 3 วาระ
มัคคปัจจัย มี 3 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 1 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)

59. จิตตสังสัฏฐทุกะ 1. กุสลติกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[37] สภาวธรรมที่ระคนกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตซึ่ง
เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[38] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :351 }