เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 52. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ
[19] สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปปยุต
จากปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[20] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 4 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ

(ในท่ามกลางและในเบื้องปลายมีอารัมมณาธิปติปัจจัย)

อนันตรปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 2 วาระ
กัมมปัจจัย มี 2 วาระ
อาหารปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
มัคคปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

[21] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่
วิปปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[22] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :332 }