เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 52. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ
52. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[15] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุต
จากปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[16] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[17] สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วยปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจาก
ปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[18] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ)

อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 2 วาระ)

นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :331 }