เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 50. ปรามาสทุกะ 1. กุสลติกะ
[33] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็น
อัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็น
อัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤต
อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤต
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤต
อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และที่วิปปยุตจาก
นิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[34] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
วิปากปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดารทุกปัจจัย)
นีวรณโคจฉกะและกุสลติกะ จบ

50. ปรามาสทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[1] สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น
ปรามาสซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :327 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 50. ปรามาสทุกะ 1. กุสลติกะ

[2] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[3] สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาส
ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่ง
เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสและ
ที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[4] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 5 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 5 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ ย่อ

(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร)
[5] สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่
เป็นปรามาสซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

[6] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 5 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 5 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :328 }