เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 31. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ 1. กุสลติกะ

[45] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 4 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 4 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 5 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 2 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 7 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 2 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
มัคคปัจจัย มี 4 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ)
อวิคตปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)
[46] นเหตุปัจจัย มี 7 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)


นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี 4 วาระ (ย่อ)
อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

(พึงนับเหมือนอนุโลม ปัจจนียะ อนุโลมปัจจนียะ และปัจจนียานุโลมแห่ง
ปัญหาวารในกุสลติกะที่นับไว้แล้ว)
คันถโคจฉกะและกุสลติกะ จบ
(โอฆโคจฉกะและโยคโคจฉกะ เหมือนกับอาสวโคจฉกกุสลติกะ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :319 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 44. นีวรณทุกะ 1. กุสลติกะ
44. นีวรณทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[1] สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่ง
เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[2] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[3] สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็น
อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็น
อกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่
เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (3) (ย่อ)

[4] เหตุปัจจัย มี 9 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 9 วาระ (ย่อ)

ปัจจนียะ - นเหตุปัจจัย
[5] สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็น
อกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่ อวิชชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์และ
อุทธัจจนิวรณ์เกิดขึ้น (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :320 }