เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 28. คันถสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ

[15] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ เหมือนกับข้อความ

ในโลกิยทุกะและโลกุตตรทุกะ พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร)

28. คันถสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[16] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจาก
คันถะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[17] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[18] สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยคันถะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะ
ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 2 วาระ
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย
คันถะและที่วิปปยุตจากคันถะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[19] เหตุปัจจัย มี 6 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 6 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 6 วาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :312 }