เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 25. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ 1. กุสลติกะ

[47] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
กัมมปัจจัย มี 5 วาระ
วิปากปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 4 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 5 วาระ
นอาเสวนปัจจัย มี 5 วาระ
นกัมมปัจจัย มี 1 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 1 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารเหมือนกับปฏิจจวาร)
[48] สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็น
อัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์
ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (ย่อ)

[49] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 5 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :307 }