เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 22. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ

เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)
[21] สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย
สังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย (ย่อ)

[22] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 5 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ อนุโลม จบ)

ปัจจนียะ - นเหตุปัจจัย
[23] สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่
สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่ โมหะที่สหรคต
ด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้น
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วย
สังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่ โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ
อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้น (2) (ย่อ)

[24] นเหตุปัจจัย มี 2 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 5 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ ปัจจนียะ จบ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :299 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 22. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 1. กุสลติกะ
ปัญหาวาร - เหตุปัจจัย
[25] สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยอารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต
ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยอธิปติปัจจัย (1) (ย่อ)

[26] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 9 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 1 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สมนันตรปัจจัย มี 9 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 5 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 5 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 5 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 9 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 9 วาระ
กัมมปัจจัย มี 3 วาระ
มัคคปัจจัย มี 3 วาระ
อาหารปัจจัย มี 3 วาระ
อินทรียปัจจัย มี 3 วาระ
ฌานปัจจัย มี 3 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ (ย่อ)


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :300 }