เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 21. สัญโญชนิยทุกะ 1. กุสลติกะ

[9] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

21. สัญโญชนิยทุกะ 1. กุสลติกะ
1. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[10] สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่
เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น
อารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1) (ย่อ)

[11] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

(พึงทราบข้อความนี้ เหมือนกับข้อความในโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ
พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร)
[12] สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่
เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[13] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)

(สหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :296 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 21. สัญโญชนิยทุกะ 1. กุสลติกะ
อัพยากตบท - เหตุปัจจัย
[14] สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรม
ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่
ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่
เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์และที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็น
อัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย (3)
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็น
อารมณ์ของสังโยชน์และที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปัจจัย (1)

[15] เหตุปัจจัย มี 5 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ

เหมือนกับโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ
(พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารให้พิสดาร)

ปัญหาวาร - เหตุปัจจัย
[16] สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :297 }