เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 12. โลกิยะทุกะ 1. กุสลติกะ

[52] นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นปุเรชาตปัจจัย มี 4 วาระ
นปัจฉาชาตปัจจัย มี 5 วาระ ฯลฯ
นกัมมปัจจัย มี 1 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 1 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
นมัคคปัจจัย มี 1 วาระ
นสัมปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
โนนัตถิปัจจัย มี 3 วาระ
โนวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ ปัจจนียะ จบ)

(พึงขยายสหชาตวาร ปัจจยวาร นิสสยวาร สังสัฏฐวาร และสัมปยุตตวาร
ให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)

ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[53] สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่
เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น
โลกุตตระซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

[54] เหตุปัจจัย มี 4 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 3 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 4 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 4 วาระ
สหชาตปัจจัย มี 5 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :272 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ 1. กุสลติกะ

อัญญมัญญปัจจัย มี 2 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 7 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 4 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 2 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 2 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
กัมมปัจจัย มี 4 วาระ
วิปากปัจจัย มี 4 วาระ
อาหารปัจจัย มี 4 วาระ ฯลฯ
มัคคปัจจัย มี 4 วาระ
สัมปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ
อัตถิปัจจัย มี 7 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 7 วาระ (ย่อ)

(พึงนับเหมือนอนุโลม ปัจจนียะ อนุโลมปัจจนียะ และปัจจนียานุโลมแห่ง
ปัญหาวารในกุสลติกะที่นับไว้แล้ว)
โลกิยทุกะและกุสลติกะ จบ

13. เกนจิวิญเญยยทุกะ 1. กุสลติกะ
1. กุสลบท 1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[55] สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้
ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้
ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :273 }