เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 12. โลกิยะทุกะ 1. กุสลติกะ
12. โลกิยทุกะ 1. กุสลติกะ
1. กุสลบท 1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[43] สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่ง
เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นกุศล
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศล
เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็น
กุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย (1) (ย่อ)

[44] เหตุปัจจัย มี 2 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
กัมมปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ อนุโลม จบ)
[45] นอธิปติปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
นอาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ปัจจยวาร นิสสยวาร สังสัฏฐวาร และสัมปยุตตวาร
ให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)

ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยเป็นต้น
[46] สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะ
ซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :269 }