เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 9. สนิทัสสนทุกะ 1. กุสลติกะ
3. อัพยากตบท - เหตุปัจจัย
[19] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่ง
เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[20] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 3 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 3 วาระ)

นกัมมปัจจัย มี 3 วาระ
นวิปากปัจจัย มี 3 วาระ
นอาหารปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
โนวิคตปัจจัย มี 3 วาระ (ย่อ)

(พึงขยายสหชาตวาร ปัจจยวาร นิสสยวาร สังสัฏฐวาร และสัมปยุตตวาร
ให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร)

3. อัพยากตบท 7. ปัญหาวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยเป็นต้น
[21] สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็น
ไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย มี 3 วาระ
สภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่ง
เป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย (1)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :260 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 9. สนิทัสสนทุกะ 1. กุสลติกะ
สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้
ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่ง
เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ (1)
สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็น
อัพยากฤตโดยอุปนิสสยปัจจัย มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ (1)
สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้
ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอุปนิสสยปัจจัย มี 3 อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ
อนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยะ ฯลฯ (1) (ย่อ)

[22] เหตุปัจจัย มี 3 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 2 วาระ
อธิปติปัจจัย มี 3 วาระ
อนันตรปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
สหชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อัญญมัญญปัจจัย มี 1 วาระ
นิสสยปัจจัย มี 3 วาระ
อุปนิสสยปัจจัย มี 2 วาระ
ปุเรชาตปัจจัย มี 3 วาระ
ปัจฉาชาตปัจจัย มี 3 วาระ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ
กัมมปัจจัย มี 3 วาระ
วิปากปัจจัย มี 3 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 3 วาระ)

สัมปยุตตปัจจัย มี 1 วาระ
วิปปยุตตปัจจัย มี 3 วาระ


{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :261 }