เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 7. สัปปัจจยทุกะ 1. กุสลติกะ
3. อัพยากตบท 1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[9] สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มี
ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[10] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ (ย่อ)
นเหตุปัจจัย มี 1 วาระ
นอารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 1 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ) (ย่อ)

ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยเป็นต้น
[11] สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม
ที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มี
ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มี
ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจัย
ปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอุปนิสสยปัจจัย (1)
สภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มี
ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอุปนิสสยปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณูป-
นิสสยะ (1) (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :257 }