เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน] 6. นเหตุสเหตุกทุกะ 1. กุสลติกะ
6. นเหตุสเหตุกทุกะ 1. กุสลติกะ
1 - 2. กุสลากุสลบท 1 - 7. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[93] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น
เหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[94] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ
นอธิปติปัจจัย มี 1 วาระ
นปุเรชาตปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
นวิปากปัจจัย มี 1 วาระ
นวิปปยุตตปัจจัย มี 1 วาระ

(ในปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

เหตุปัจจัย
[95] สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่
เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ)

[96] เหตุปัจจัย มี 1 วาระ
อารัมมณปัจจัย มี 1 วาระ

(ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ)

อวิคตปัจจัย มี 1 วาระ

(ไม่มีเหตุปัจจัย แม้ในปัญหาวาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ 1 วาระ ในปัญหาวาร
ไม่มีเหตุปัจจัยแก่ธรรมทั้ง 3 นี้)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :251 }